top of page

Algemene Voorwaarden Destination Limburg

Artikel 1 - algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, reclames, verrichte handelingen en rechtshandelingen en overeenkomsten tussen organisator en exposant.

2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Exposant: is een onderneming die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Organisator: Destination Limburg, gevestigd te Ransdaal, Esperantoplein 6, 6311 AC en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 75860589

6. Prijsopgave: globaal overzicht van de prijzen ten aanzien van de diensten die Destination Limburg levert.

7. Offerte: Een overzicht van de kosten met betrekking tot de aangevraagde beurs. Na bevestiging van de offerte zal Destination Limburg een standruimte reserveren.

8. Overeenkomst: Aanvullende afspraken met betrekking tot de standruimte worden opgenomen in de overeenkomst tussen Destination Limburg en exposant.

9. Onderverhuur door exposant is niet toegestaan, indien exposant dit verbod negeert doet zij/hij dit geheel op eigen risico en zal zij/hij worden verwijderd van de beurs.

10. Accommodatie verhuurder: persoon of instantie die de accommodatie verhuurt waarin de beurs gehouden wordt.

11. Beursaccommodatie: de ruimte waarin de beurs plaatsvindt.

12. Standruimte: in de offerte aangeduid met m2 expositie oppervlakte voor de exposant.

13. Deelnamekosten: alle door de exposant aan Destination Limburg verschuldigde kosten in verband met zijn/haar beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

14. Beursdeelnemer is een natuurlijk persoon die deelneemt aan de beurs ten behoeve van inspiratie en kennisverzameling op het gebied van Trouwen.

Artikel 2 - Beursdeelname

1. Beursdeelname houdt in dat Destination Limburg, tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde (stand)ruimte ter beschikking stelt aan de exposant.

2. Deze algemene voorwaarden prevaleren in principe te allen tijden, tenzij Destination Limburg een schriftelijk exceptie maakt.

3. Individuele wensen, aanvullende zaken of wijzigingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk bevestigd zijn door Destination Limburg.

4. Indien exposant naar aanleiding van zijn beursdeelname verplichtingen aangaat met derden dan geschiedt dit op eigen risico.

5. De Exposant heeft voor ondertekening van de offerte en de overige stukken de algemene voorwaarden gelezen en begrepen.

6. Door Destination Limburg gedane offertes hebben een beperkte geldigheidsduur. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

7. Offertes kunnen eventuele druk-en/of zet fouten bevatten. Exposant dient in dergelijke gevallen nader onderzoek te verrichten – dit kan door simpelweg te vragen om verduidelijking – aan eventuele druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Destination Limburg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10. De prijzen vermeld op de prijsopgave betreffen alleen de prijzen aangaande de diensten en goederen geleverd door Destination Limburg.

11. De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden zijn voor rekening van de exposant. De kosten hiervoor zullen nader gespecificeerd worden in de desbetreffende offerte.

12. Annulering van de beursdeelname kan alleen in de gevallen die beschreven zijn in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

13. Overdracht van de beursdeelname aan een derde is niet toegestaan.

Artikel 3 - Data, tijden en beursaccomodatie

1. Destination Limburg stelt de data waarop en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Destination Limburg exposant hierover inlichten.

4. Eventuele bijkomende kosten voortvloeiend uit lid 3 zijn voor rekening van de exposant.

5. Exposant heeft de verplichting om tijdig Destination Limburg te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst(en).

6. Indien exposant de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft Destination Limburg het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de exposant in rekening te brengen.

7. Indien exposant zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de organisator, dan is exposant aansprakelijk voor deze schade.

8. Indien exposant gegevens verzamelt op de beurs dan dient zij dit te doen onder haar eigen privacy beleid, dit geschiedt geheel op risico en voor rekening van de exposant.

9. Indien nakoming op geen enkele wijze mogelijk is – ook niet middels verplaatsing – geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door organisator zal in rekening worden gebracht bij exposant.

10.Voorbeelden van overmacht: natuurrampen, pandemieën (zoals COVID- 19), epidemieën, medisch – waardoor organisator in geen enkele mogelijkheid is om aanwezig te zijn en/of werkzaamheden uit te voeren – ongeval aan zijde van organisator of de eerste graad van de familie van organisator.

11.Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd en het evenement verplaatst wordt dan blijft de reeds getekende overeenkomst van kracht, Destination Limburg zal desbetreffende personen op de hoogte stellen van de nieuwe data.

12.Destination Limburg kan de overeenkomst met exposant zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Destination Limburg gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:

12.1. Wanneer aan de exposant (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

12.2. Wanneer vermoed wordt dat exposant niet zal voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting.

12.3. Wanneer faillissement voor/door exposant is aangevraagd.

12.4. Wanneer exposant personen die werkzaam zijn bij Destination Limburg op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.

12.5. Wanneer exposant inbreuk maakt op rechten van een derde.

12.6. Wanneer exposant niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.

12.7. Wanneer er zich omstandigheden voordoen die het succes van de beurs of de veiligheid van de aanwezigen treffen.

Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van Destination Limburg, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij exposant, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.
 

Artikel 4 - Indeling

1. De door Destination Limburg vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. Bij het toedelen van de standruimte houdt Destination Limburg in principe rekening met de vooraf schriftelijk kenbaar gemaakte wensen. Wensen kunnen niet altijd voldaan worden, daar rekening dient te worden gehouden met veiligheid en weer. 


3. Indien Destination Limburg besluit tot wijziging van de indeling voor aanvang van de beurs dan zal Destination Limburg zich inspannen om de exposant een soortgelijke standruimte aan te bieden. Mochten er aanzienlijke verschillen zijn ten aanzien van de eerder aangewezen standruimte en de nieuwe standruimte dan kunnen de kosten 10% afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

4. Indien Destination Limburg de exposant, na herindeling door Destination Limburg, geen vergelijkbare standruimte aanbiedt, heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen na verzending van het schriftelijke herindelingsvoorstel door Destination Limburg.

5. Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.

 

Artikel 5 - Betaling

1.Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden uiterlijk 1 maand voor de beurs, alles zonder evt. verrekening of aftrek.

2. Destination Limburg heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur wordt voorafgegaan door een aanbetaling van 25%.

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan Destination Limburg verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Indien de exposant alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.

5. De buiten gerechtelijke incassokosten, het overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

  • De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

6. Destination Limburg is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Destination Limburg verschuldigd bedrag niet (geheel) 1 maand vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan, dan is Destination Limburg gerechtigd, na schriftelijke ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen. In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de kosten te vergoeden zoals opgenomen in artikel 6. De exposant kan geen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6 - Annulering

1. In geval dat de exposant de overeenkomst wenst te beëindigen– in de door de wet gegeven ontbindingsgronden – dan geldt de volgende vergoedingsmaatstaf:

a. Annulering 365 tot 91 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 25% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

b. Annulering 91 tot 31 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 50% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

c. Annulering 31 tot 14 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 70% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

d. Annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 90% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

2. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de exposant, dan zal exposant zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen exposant zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Destination Limburg zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat exposant verschuldigd is heeft voldaan.

3. Wanneer Destination Limburg overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/ zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van exposant.
 

Artikel 7 - Aanvullende producten -en diensten

1. De overeenkomst die gesloten is tussen Destination Limburg en exposant – ten aanzien de beursdeelname – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Destination Limburg – in het hierboven genoemde kader – nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 

2. Mocht Destination Limburg ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW).

 

3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Destination Limburg op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Destination Limburg wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.

 

4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.

 

4. De exposant en deelnemer vrijwaren Destination Limburg voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Destination Limburg. Verder vrijwaren exposant en derde Destination Limburg voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Destination Limburg.

 

5. Destination Limburg is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens exposant, Destination Limburg of derden.

Artikel 8 - Standbouw en inrichting van de standruimte

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

 

2. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Destination Limburg uitgevaardigde (veiligheids­) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids­ en brandweervoorschriften.

 

3. Destination Limburg heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

 

4. Destination Limburg zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Destination Limburg te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

 

5. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Destination Limburg niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Destination Limburg voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

6. Destination Limburg biedt de standruimte in samenwerking met accomodatiehouder aan aan de standhouder. Alle accomodaties van Destination Limburg hebben in dermate een historische of monumentale status, waardoor sommige losstaande elementen niet verplaatst mogen worden. Gelieve de instructies van de medewerkers van Destination Limburg op te volgen. Bij het toch verplaatsen van deze elementen, zonder toestemming van Destination Limburg, kan de organisatie besluiten om de standhouder te verwijderen van de beurs. 

Artikel 9 - Te exposeren artikelen

1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

 

2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de offerte en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.

 

3. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw­ en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Destination Limburg sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

 

4. Destination Limburg onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.

 

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams­ of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

 

6. Indien Destination Limburg dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams­ of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van Destination Limburg kan voldoen, is Destination Limburg gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens Destination Limburg geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

 

7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Destination Limburg geen rechten ontlenen.

Artikel 10 - Gebruik van de standruimte

1. De exposant is niet gerechtigd:

 

a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven;

b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/ of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe­ of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Destination Limburg;

c) in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Destination Limburg en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven;

d) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Destination Limburg toegestaan of ter beschikking gesteld;

e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte;

f) buiten of boven de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;

g) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;

h) fotografische, film­ of video­opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Destination Limburg is voorbehouden, tenzij anders is afgesproken met Destination Limburg;

i) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke;

j) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Destination Limburg, schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen;

k) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is;

l) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Destination Limburg is toegestaan.

 

2. De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

Artikel 11 - Catering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

 

2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hiervoorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

Artikel 12 - Vergunningen en ontheffingen

De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 13 - Aan- en afvoer van goederen

1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.

 

2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Destination Limburg neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 14 - Schoonmaak

De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Destination Limburg draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 15 - Afvalverwijdering

1. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatieverhuurder gestelde voorschriften.

2. Destination Limburg is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen a €75,-.

Artikel 16 - Afbraak

1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

 

2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Destination Limburg en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.

 

3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

 

4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Destination Limburg is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

 

2. Destination Limburg kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Destination Limburg ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

 

3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Destination Limburg het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 18 - Overige voorschriften en afwijkingen algemene voorwaarden

1. In geval dat de exposant de overeenkomst wenst te beëindigen– in de door de wet gegeven ontbindingsgronden – dan geldt de volgende vergoedingsmaatstaf:

a. Annulering 365 tot 91 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 25% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

b. Annulering 91 tot 31 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 50% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

c. Annulering 31 tot 14 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 70% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

d. Annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de beurs, dan bedraagt het vergoedingstarief 90% van het in de overeenkomst overeengekomen bedrag.

2. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de exposant, dan zal exposant zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen exposant zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Destination Limburg zijn verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat exposant verschuldigd is heeft voldaan.

3. Wanneer Destination Limburg overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij/ zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van exposant.
 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid

1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede­exposanten van de exposant.

 

2. De exposant staat jegens Destination Limburg en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19. 3. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Destination Limburg gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

 

a) het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;

b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;

c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

 

4. De exposant is aansprakelijk voor alle (in­)directe schade die Destination Limburg lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/ of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te vergoeden. De exposant vrijwaart Destination Limburg ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

 

5. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.

 

6. Destination Limburg is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

 

7. Destination Limburg is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

 

8. Destination Limburg is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in­)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.

Artikel 20 - Wijzigingen en geschillen

1. Destination Limburg behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen.

 

2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Destination Limburg.

 

3. Alle geschillen die ontstaan tussen Destination Limburg en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

 

4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Destination Limburg, gevestigd te Ransdaal, Esperantoplein 6, 6311 AC en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 75860589

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Beursdeelname
Artikel 3 - Data, tijden en beursaccomodatie
Artikel 4 - Indeling
Artikel 5 - Betaling
Artikel 6 - Annulering en ontbinding
Artike 7 - Aanvullend producten- en diensten
Artikel 8 - Stanbouw en Inrichting van de standruimte
Artikel 9 - Te exposeren artikelen
Artikel 10 - Gebruik van de standruimte
Artikel 11 - Catering
Artikel 12 - Vergunning en ontheffingen
Artikel 13 - Aan- en afvoer van goederen
Artikel 14 - Schoonma
Artikel 15 - Afvalverwijdering
Artikel 16 - Afbraak
Artikel 17- Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 18 - Overig
Artikel 19 - Aansprakelijkheid
Artikel 20 - Wijzigingen en geschillen
bottom of page